AM Security


Henkilöturvajärjestelmät

Henkilöturvajärjestelmä suojaa esim. vanhusta ja eristyisapua tarvitsevaa henkilöä. Järjestelmä ilmoittaa avuntarvitsijan sijainnin, turvarannekkeen lähettämän signaalin välityksellä hoitohenkilökunnalle tai läheiselle ihmiselle, matkapuhelimeen tai erilliseen vastaanottimeen. Järjestelmän avulla apua saadaan tarvittaessa mahdollisimman nopeasti paikalle.


Lisäturvallisuutta henkilökunnalle ja asiakkaille

Soveltuu käytettäväksi sairaaloissa, terveyskeskuksissa, palvelu- ja hoitokodeissa, paikoissa joissa tarvitaan henkilökunnalle tai asiakkaille turvaratkaisuja. Järjestelmän tarkoituksen on taata käyttäjälle mahdollisimman itsenäinen liikkuminen ja oleskelu kotona tai palvelutalossa, varmistaen nopean avunsaannin tarvittaessa.
 

Osaksi kiinteistön ohjausjärjestelmää

Henkilöturvajärjestelmä voidaan liittää osaksi kiinteistön ohjausjärjestelmää, jolloin se toimii hoitohenkilökunnan apuvälineenä sekä parantaen asukkaiden että henkilökunnan turvallisuutta. Jokainen ohjausjärjestelmä suunnitellaan aina yksilöllisesti, huomioiden kiinteistön ja asiakkaan tarpeet. Järjestelmällä voidaan ohjata toimintoja esim. kiinteistön sisätioissa, pihalla tai ulkorakennuksissa. Ohjausjärjestelmään on mahdollista liittää osaksi esim. kameravalvonta, palo- ja rikosilmoitinjärjestelmää.
 

Järjestelmä voidaan räätälöidä

– Hoitajakutsujärjestelmä
– Päällekarkaushälytysjärjestelmä
 


Google+