AM Security


Lukitus-, kulunvalvonta- ja hälytysjärjestelmien asentaminen luvanvaraiseksi

 

Turvasuojausalan luvanvaraisuuden siirtymäaika päättyi 31.12.2018, jonka jälkeen jokaisella lukitusjärjestelmiä, kulunvalvontajärjestelmiä ja hälytysjärjestelmiä asentavilla, korjaavilla ja muuttavilla yrityksillä tulee olla turvallisuusalan elinkeinolupa haettuna poliisihallitukselta. Lähes koko yksityinen turvallisuusala tuli luvanvaraiseksi 1.1.2017, kun laki yksityisistä turvallisuuspalveluista muuttui ja vartioimisliiketoiminta, järjestyksenvalvontatoiminta sekä turvasuojaustoiminta tulivat ko. lain piiriin samoilla vastuilla ja velvoitteilla.

Laki koskee ansiotarkoituksessa tehtävää ja (toimeksianto)sopimukseen perustuvaa toimintaa, eli ns. omavalvonta on jatkossakin sallittua. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että, jos yrityksen turvallisuusosasto tai työntekijä hoitaa kulunvalvonnan tai taloyhtiö sähköisen lukitusjärjestelmän muutokset itse, se on mahdollista. Esimerkiksi kunnan vuokrataloyhtiön oma isännöitsijä saa tehdä lukitusjärjestelmiin muutoksia ilman elinkeinolupaa, tai yrityksen oma huoltomies oman kiinteistön oviympäristön korjauksia. Työt ovat elinkeinoluvan varaisia heti, jos isännöintitoimisto tekee ko. töitä isännöimälleen taloyhtiölle, johon sillä on sopimussuhde tai huoltoyhtiö korjaa asiakasyrityksen tai -taloyhtiön oviympäristöä.

 

Mitä tämä käytännössä tarkoittaa?

Hyväksymistä edellyttäviä turvasuojaustehtäviä saa jatkossa suorittaa ainoastaan turvallisuusalan elinkeinoluvan omaava yritys ja näitä tehtäviä suorittavilla henkilöillä tulee olla turvasuojaajakortti. Työn tilaaja voi ennen tilausta tarkistaa, että yrityksellä on turvallisuusalan elinkeinolupa voimassa. AM Securityn asentajilla on aina mukanaan turvasuojaajakortti sekä yrityksen henkilökortti, joiden perusteella asiakas voi varmistua lainmukaisesta toiminnasta. Kaikki turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijat voi tarkistaa poliisin nettisivuilta tai Turvaurakoitsijaliiton nettisivuilta, joilla on ajantasainen lista liiton jäsenyritysten elinkeinoluvista. https://www.lukkoliikkeet.fi/fi/turvallisuusalan-elinkeinolupa/yritykset. Yrityksen, jolla ei ole turvallisuusalan elinkeinolupaa, tulee lopettaa toimintansa siihen asti, kunnes elinkeinolupa on myönnetty.

Jatkossa myös turvaurakointia harjoittavissa, vähintään viisi henkeä työllistävissä yrityksissä on joko lukkoseppämestarin erikoisammattitutkinnon tai turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon (TVEAT) suorittanut vastaava hoitaja, jonka tehtävänä on valvoa, että yritys toimii lain edellyttämällä tavalla ja että kaikilla hyväksymistä edellyttäviä turvasuojaustehtäviä suorittavilla henkilöillä on voimassa oleva turvasuojaajakortti. AM Securityn jokaisessa toimipisteessä on vähintään yksi TVEAT tutkinnon suorittanut henkilö.

 

Mitkä työt vaativat turvallisuusalan elinkeinoluvan?

Lukon korjaukseen, huoltoon, sarjoitukseen ja asennukseen liittyvät työt ovat kaikki luvanvaraisi, jos ne toteutetaan ansiotarkoituksessa tai perustuvat (toimeksianto)sopimukseen. Näitä ovat mm. lukoston sarjatietojen käsittely turvaurakointiliikkeen ja lukkovalmistajan välillä, lukkojen avausten suunnittelu ja käsittely tietojärjestelmissä tai manuaalisesti ja esimerkiksi haittalevyjen kasaus lukkosylinteriin. Näihin kuuluvat olennaisesti myös lukkorungon, avainpesän, painikkeen, vääntönupin tms. lukkokomponentin vaihto sekä työt, joissa avainpesän joutuu avaamaan.

Sähköisiin lukitus- ja kulunvalvontajärjestelmiin liittyvät pääkäyttäjätyöt ovat pitkälti luvanvaraisia ja käsittävät esimerkiksi lukon tai lukijan ohjelmointityön etänä, oven aukiohjauksen, lukijan liittämisen kulkualueeseen ja kaikki kulkualueitten muutostyöt järjestelmissä.

Myös kulunvalvontaan ja -seurantaan liittyvät tehtävät ovat jatkossa luvanvaraisia. Näihin kuuluvat mm. kiinteistöjen koodilukon koodien vaihdot kulunvalvontajärjestelmän muuttamistöinä ja lukitusjärjestelmän muuttamistöinä kerrostalon porrasovien aikaohjauksen vaihdot. Näihin luvanvaraisiin tehtäviin luonnollisesti kuuluvat kulunvalvontajärjestelmien ja niiden lukijoiden, ovipäätteiden ja rasioiden, sekä rikosilmoitinlaitteisiin liittyvien komponenttien asennukset, muutokset ja korjaukset.

 

Mitkä turvasuojausalan tehtävät eivät vaadi elinkeinolupaa?

Laissa jätettiin osa turvasuojausalan tehtävistä pois ja näihin kuuluvat mm. kameravalvontajärjestelmien ja niihin liittyvien komponenttien asentaminen, korjaaminen ja muuttaminen sekä muiden järjestelmien kaapelointityöt. Myöskään avainluovutukset ja -palautukset eivät ole luvanvaraista toimintaa, eli kun asukkaalle/asiakkaalle annetaan avain, kuitataan se järjestelmään ja otetaan siihen asukkaan tai asiakkaan kuittaus. Toisin sanoen huoltoyhtiöt ja isännöintiyritykset saavat näitä tehtäviä jatkossakin hoitaa ilman elinkeinolupaa. Mikäli mukaan otetaan sähköisen lukitusjärjestelmän hallinnointi, jossa lisätään tai poistetaan kulkuoikeuksia tai avaimia, yritys tarvitsee elinkeinoluvan.  Yksittäisistä tyypillisistä huoltoyhtiölle kuuluvista tehtävistä ovensulkijan vaihto ei edellytä lupaa.

 

Mitkä tehtävät vaativat sitten rajoitetun vartioimisliikeluvan?

Mikäli yrityksessä tai taloyhtiössä on käytössä kulunvalvontajärjestelmä tai kameravalvontajärjestelmä, niiden lokitietojen tai tallenteiden katsomiseen tarvitaan vartioimisliikelupa, sillä laki yksityisistä turvallisuuspalveluista luokittelee ne rikoksenpaljastamistehtäviksi. Tämä tarkoittaa sitä, että jos on syytä epäillä rikosta ja asiakas pyytää turvaurakointiliikettä hakemaan järjestelmästä lokitiedot tai kameratallenteista tietyt tapahtumat, yrityksellä tulee olla rajoitettu vartioimisliikelupa ja tiedon voi hakea henkilö, jolla on voimassa oleva vartijakortti. Näitä tietoja saa hakea ilman elinkeinolupaa, kun pyynnön tekee päällystöön kuuluva poliisimies tai mikäli asiakkaalle annetaan vain teknistä apua.

 

Tehtävä Turvallisuusalan
elinkeinolupa

Vartiointilii-
kelupa

Ei luvan-
varainen
Lukitukseen liittyvät työt      
Lukon korjaustyö, asennus ja muuttaminen X    
Lukitustyöt, sarjoitustyöt verstastyönä ja asiakkaan ovella X    
Pätkän poisto, jos avainpesä avataan X    
Lukkorungon, avainpesän, painikkeen, vääntönupin tms. lukkokomponentin vaihto X    
       
Lukon sarjoitukseen liittyvät työt      
Sarjatietokäsittely lukkolikkeen ja lukkovalmistajan välillä. Avausten suunnittelu, päättäminen ja käsittely järjestelmässä tai manuaalisesti jne. X    
Sarjatiedon käsittely lukitusmuutoken tekemistä varten esim. haittalevyjen kasaus lukkosylinteriin X    
       
Lukitukseen liittyvät pääkäyttäjätyöt      
Tunnisteen, avaimen, tagin tai kortin aktivointi tai passivointi ilman kulkualue-muutoksia (esim. hotellihuoneen kortin tai tunnisteen aktivointi)     X
Kulkualuemuutos, uuden kulkualueen tai avausryhmän jne luominen X    
Lukon tai lukijan ohjelmointityö etänä, liitetään lukija kulkualueesen jne. X    
       
Kulunhallinta, kuluvalvonta, kulunseuranta      
Koodilukon koodin vaihto X    
Kello-ohjauksen muuttaminen turvatekniseen järjestelmään kuten lukitus. Esim. kerrostalon porrasovien aikaohjaus X    
       
Muut      
Kameravalvontatiedon katseleminen, kv-lokin hakeminen ja tulkitseminen, rikoksenpaljastustehtävänä   X  
Teknisen avun antaminen asiakkaalle ym. tallenteiden hakemiseen, poliisin pyynnöstä niiden hakeminen rikosepäilytilanteessa     X
Kulunvalvontajärjestelmän asennus, korjaus, muuttaminen, sisältäen lukijat, ovipäätteet, rasiat, jne. X    
RI-järjestelmän asennus, korjaus, muuttaminen päätelaitteet, ilmaisimet, käyttölaitteet, ilmoituksensiirtolaitteet jne. X    
Kameravalvonnan asentaminen, järjestelmien kaapelointityöt ja dokumentointi     X
Avainluovutus ja –palautus. Annetaan avain, kirjataan järestelmään, otetaan kuittaus luovutettaessa/palautettaessa     X
Turvasuojaustehtävien välittäminen (esim. lukkopäivystystyön välittäminen)     X
Ovensulkijan vaihto     X

 

Lataa tulostettava tiedote (pdf)

 

Lisätietoja turvallisuusalan elinkeinoluvasta:
https://www.poliisi.fi/yksityinen_turvallisuusala/turvallisuusalan_elinkeinotoiminnan_lupa-asiat
https://www.lukkoliikkeet.fi/fi/turvallisuusalan-elinkeinolupa/yleista
https://www.verkkouutiset.fi/kiinteistoliitto-taloyhtion-lukitukset-vain-luvan-saaneilta-yrityksilta/

Google+